دانشکده بین الملل رامسر
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۷ فروردين
br ENGLISH
تاریخ: 1398/10/17 تعداد بازدید: 120
جلسه اي جهت بررسي مستندات مربوط به اعتباربخشي رشته پزشكي عمومي پرديس رامسردر روز دوشنبه 16 دي در ستاد پرديس با حضور اعضاي محترم هيات علمي پرديس برگزار شد.
جهت بررسي مستندات مربوط به اعتباربخشي رشته پزشكي عمومي پرديس رامسر جلسه اي در روز دوشنبه 16 دي در ستاد پرديس با حضور اعضاي محترم هيات علمي پرديس برگزار شد. در اين جلسه حوزه هاي مختلف ارزيابي برنامه مورد بررسي قرار گرفت. سپس مسئوليت هر حوزه براي اعضاي محترم هيات علمي مشخص شد. مقرر گرديد هر يك از اعضا با كارشناس همان حوزه جهت بررسي جزئيات ارزيابي جلسات اختصاصي برگزار نمايند
جهت بررسي مستندات مربوط به اعتباربخشي رشته پزشكي عمومي پرديس رامسر جلسه اي در روز دوشنبه 16 دي در ستاد پرديس با حضور اعضاي محترم هيات علمي پرديس  برگزار شد. در اين جلسه حوزه هاي مختلف ارزيابي برنامه مورد بررسي قرار گرفت. سپس مسئوليت هر حوزه براي اعضاي محترم هيات علمي مشخص شد. مقرر گرديد هر يك از اعضا با كارشناس همان حوزه جهت بررسي جزئيات ارزيابي جلسات اختصاصي برگزار نمايند
 
 
 
جلسه اي جهت بررسي مستندات مربوط به اعتباربخشي رشته پزشكي عمومي پرديس رامسردر روز دوشنبه 16 دي در ستاد پرديس با حضور اعضاي محترم هيات علمي پرديس  برگزار شد.
Powered by DorsaPortal