Skip to content

ارزشیابی دانشجو از استاد در دروس نظری و عملی جهت نیمسال تحصیلی جاری در بستر سامانه هم آوا