Skip to content

Main Content

دفتر توسعه آموزش (EDO)


خانم فاطمه حسین زاده

سمت : کارشناس EDO

خانم دکتر مهسا نارنجی

سمت : مدیر EDO

پژوهش در آموزش

اولویت های پژوهش در آموزش

برنامه دانش افزایی آموزشی و پژوهشی هیات علمی

المپیاد علمی دانشجویی

برنامه ریزی آموزشی

استعداد درخشان

دانش پژوهی

طرح درس و دوره داروسازی

طرح درس و دوره پزشکی

ارزشیابی

جشنواره شهید مطهری و فعالیت ها و فرایندهای نوآورانه آموزش