Skip to content

Main Content

اعضا


حوزه ریاست

دکتر حسین فیروزی

سمت : سرپرست پردیس

آقای علی اکبر تقوایی

سمت : مسئول دفتر ریاست

معاونت ها

دکترداوود فرزین

سمت : معاونت آموزش دارو سازی ودانشجویی فرهنگی و پژوهشی

دکتر حسین فیروزی

سمت :معاونت آموزشی پزشکی

خانم دکتر مبلغی

سمت : معاونت اداری و مالی

حوزه امور عمومی و اداری

آقای شهرام شکوری

سمت : رئیس امور عمومی و اداری

خانم مهدیه جعفری

سمت : مسئول کارگزینی

خانم سهیلا برجسته

سمت : کارگزین

آقای فرزام سمائی

سمت : کارپرداز

آقای جواد کرد رضایی

سمت : مسئول خدمات و نقلیه

حوزه آموزش

آقای شهرام شکوری

سمت: مدیر آموزش

سیده نسیبه امیرحسینی

سمت : کارشناس آموزش پزشکی

خانم مریم رستمی

سمت :کارشناس آموزش داروسازی

محدثه استبصاری

سمت :کارشناس آمار

سیده سارا حسینی

سمت :کارشناس آموزش بالینی

آقای حمید علیزاده

سمت :کارگزین امور هیئت علمی فارغ التحصیلان

آقای سید مهدی موسوی سجاد

سمت : مسئول آزمایشگاه

خانم فاطمه صفاتیان

سمت : کارشناسان آزمایشگاه

حوزه مالی

آقای حمزه گلرخ

سمت : عامل مدیر مالی

آقای علی پوربخشیان

سمت : حسابدار امین اموال

خانم سیده رقیه بنی هاشمیان

سمت : حسابدار

خانم نسرین کوزه گر

سمت : حسابدار

خانم سکینه شاهنظری

سمت : امور شهریه دانشجویان

حوزه EDO

خانم دکتر مهسا نارنجی

سمت : مدیر EDO

فاطمه حسین زاده

سمت : کارشناس EDO

حوزه پژوهش

خانم فاطمه حسین زاده دوگلسر

سمت : کارشناس پژوهش