Skip to content

تماس با ما

آدرس ستاد مرکزی:میدان انقلاب-خیابان سخت سر-سخت سر3-روبروی اداره آموزش و پرورش (بر روی آدرس کلیک نمایید)

 

آدرس مجتمع آزمایشگاهی پردیس: رامسر-سادات شهر-جنب دانشگاه پیام نور(بر روی آدرس کلیک نمایید)

 

 کد پستی:4691710001 

 

لیست شماره تلفن های پردیس خودگردان رامسر   

 

ردیف

داخلی

حوزه

شماره مستقیم

1

1101

دفتر ریاست

55091101-44464461

2

1102

معاون آموزش پزشکی

55091102

3

1103

معاون آموزش داروسازی

55091103

4

1104

معاون اداری- مالی

55091104-44464463

5

1105

رئیس امور عمومی

55091105

6

1106

رئیس امور مالی

55091106

7

1107

حسابداری

55091107

8

1108

امور شهریه

55091108

9

1109

کارپردازی

55091109

10

1110

حراست

55091110

11

1111

مدیر آموزش

55091111-44464471

12

1112

آموزش پزشکی

55091112

13

1113

آموزش داروسازی

55091113

14

1114

امور هیات علمی- مشمولین-فارغ التحصیلی

55091114

15

1115

انتخاب واحد درسی

55091115

16

1116

پژوهش

55091116

17

1117

دانشجوئی-فرهنگی

55091117

18

1118

IT

55091118

19

1119

خدمات و نقلیه

55091119

20

1120

کارگزینی

55091120

21

1121

انبار

55091121

22

1122

مرکز مشاوره

55091122

23

1123

هیات علمی

55091123

24

1124

هیات علمی

55091124

25

1126

هیات علمی

55091126

26

1127

هیات علمی

55091127

27

1128

نگهبانی

55091128

28

1129

کتابخانه

55091129

29

1130

آبدارخانه

55091130

30

1131

آقای دکتر فیروزی

55091131

31

1132

اتاق سرور

55091132

32

-

نمابر

44464462

33

1125

اپراتور

55090000