Skip to content

دانش آموختگان و امور مشمولین

به نام خدا

"فرایند اعلام فراغت از تحصیل دانشجویان ،ازﭘردیس خودگردان رامسر به معاونت آموزشی دانشگاه علوم ﭘزشکی مازندران "

دانشجویان پس از۱-گذرندان تمامی واحد های درسی ودوره ها۲- انجام دفاع از پایان نامه ۳-اتمام امورﭘژوهشی ،جهت انجام اموراعلام فراغت از تحصیل به شرح زیر اقدام فرمایند :

یادآوری : دانشجو باید قبل از دفاع از پایان نامه جهت بررسی و رفع نقایص احتمالی پرونده خودو مدارک مورد نیاز ،( تاییدیه تحصیلی مقاطع پیش دانشگاهی و متوسطه –وضعیت نظام وظیفه ،عکس ۴*۳ دو قطعه، مجوز های مرخصی تحصیلی ، و سنوات ارفاقی ، گذراندان و ثبت تمامی واحد های درسی وگواهی صلاحیت بالینی ....... ) به واحد آموزش پردیس مراجعه نماید.

۱-مراجعه به سایت ﭘردیس خودگردان رامسر و ثبت درخواست تسویه حساب در سامانه سپندبرابر نمونه پیوست

(فایل پیوست)

۲-بعد از ثبت و ارجاع درخواست ؛ فرم تسویه حساب توسط کارشناس آمار و خدمات ماشینی تنظیم و جهت تایید و امضا به سایر واحدها به ترتیب :کارشناس آموزش رشته مربوطه ، امورپژوهشی ،کتابخانه و آموزش بالینی و skil lab رامسر (دانشجویان پزشکی ) کتابخانه و آموزش بالینی تنکابن (دانشجویان پزشکی ) ، کتابخانه مرکزی ، ،آزمایشگاه حکیم سادات شهر ،داروخانه ۱۳ آبان( دانشجویان داروسازی) امورمالی ، امور دانشجویی و رفاهی ،مدیریت آموزش و ریاست پردیس ارجاع داده می شود ۳-بعد از امضا توسط رئیس پردیس ، و ثبت دبیرخانه ، فرم تسویه حساب جهت بررسی اولیه به کارشناس امور دانش آموختگان پردیس ارجاع داده می شود .-بعد از بررسی اولیه توسط واحد دانش آموختگان ، فرم تسویه حساب جهت انجام امور صندوق رفاه به واحد امور دانشجویی و رفاهی پردیس ارجاع داده می شود .

۴- واحد امور دانشجویی و رفاهی پردیس، فرم تسویه حساب راطی نامه ای از پردیس خودگردان رامسر برای مدیریت امور دانشجویی و رفاهی دانشگاه ارسال می نماید .دانشجویان به ویژه اشخاصی که از وام دانشجویی استفاده نموده اند ، موظفند جهت پی گیری امور مربوطه ،با کارشناس اموردانشجویی ورفاهی پردیس تماس و از راهنمایی های وی استفاده نماید .

۵-پس از انجام امور صندوق رفاه(فرم تعیین وضعیت بدهی به صندوق رفاه) توسط دانشجو ، فرم تسویه حساب جهت تهیه مستندات واعلام فراغت از تحصیل به دانشگاه ،توسط کارشناس امور دانشجویی مجددا" به واحد دانش آموختگان پردیس ارجاع داده می شود .

*-توجه :

**-بعد از تحویل تمامی مدارک فوق به واحد دا نش آموختگان ﭘردیس خودگردان رامسر و بررسی ﭘرونده توسط کارشناس مربوطه ، مدارک مورد نیاز به همراه نامه به صورت ﭘستی برای اداره دانش آموختگان دانشگاه ارسال می گردد .

***-حداقل زمان مورد نیاز جهت بررسی وآماده سازی مدارک مربوط به اعلام فراغت از تحصیل از مرحله تحویل مدارک فوق تا مرحله ارسال برای دانشگاه حداقل ۱۰ روز کاری می باشد.لذا اصراربرارسال مدارک ،نتیجه ای غیر ازکاهش سرعت و دقت اجرای فرایند به دنبال نخواهد داشت .

****-ﭘس ازوصول ﭘرونده توسط اداره دانش آموختگان معاونت آموزشی دانشگاه ،ﭘرونده ی دانشجو توسط کارشناس مربوطه موردبررسی قرارگرفته ،ودرصورت تکمیل مدارک ،اطلاعات دانشجو به عنوان فارغ التحصیل به صورت سیستمی برای معاونت آموزشی وزارت بهداشت ارسال می گردد ؛ زمان مورد نیاز جهت اجرا و اتمام این مرحله حدودا" ۱۰ روزکاری می باشد .

۴-ﭘس ازبررسی وتایید مدارک توسط معاونت آموزشی توسط وزارت بهداشت ،اطلاعات دانش آموخته برای اداره طرح و سازمان نظام پزشکی ارسال می گردد .

۵-فارغ التحصیل می تواند جهت اطلاع از وضعیت خود به سامانه مراجعه نماید .( http://tims.behdasht.gov.ir/tft)

۶-فارغ التحصل ذکور مشمول سربازی بایداصل معرفی نامه را از واحد دانش آموختگان پردیس تحویل وخودرا به حوزه نظام وظیفه معرفی نماید .

۷-فارغ التحصیل مشمول طرح باید جهت ثبت نام به سامانه تامین و توزیع نیروی انسانی وزارت بهداشت و درمان مراجعه نمایند. .( http://tarh.behdasht.gov.ir)

با آرزوی توفیق و موفقیت روزافزون- واحد دانش اموختگان پردیس سال 99