دانشکده بین الملل رامسر
۱۴۰۰ شنبه ۱ آبان
br ENGLISH
مدير EDO
 

خانم دکتر مهسا نارنجی

دکترای تخصصی فارماسیوتیکس
شماره تماس:44464476-011
m.narenji@mazums.ac.ir
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
پردیس خودگردان رامسر

شرح وظایف مدیرEDO:
- سازماندهی و برنامه ریزی در جهت ارتقای توانمندی های اعضای هیئت علمی در زمینه های مختلف آموزشی.
- ارائه مشاوره درزمینه اجرای طرح های پژوهش در آموزش .
- همکاری دراجرا و ارائه مشاوره در زمینه ارزشیابی اعضای هیئت علمی وفرایند های آموزشی .
- ارائه مشاوره در حیطه های مختلف فرایند یاددهی – یادگیری ، اجرای روش های نوین آموزشی و ارزشیابی به اعضای هیئت علمی.
- شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی.

1399/09/24
Powered by DorsaPortal