دانشکده بین الملل رامسر
۱۴۰۰ سه شنبه ۴ آبان
br ENGLISH
ارزيابي دروني

مفهوم ارزشيابي:

ارزشيابي عبارت است ازروش سيستماتيك جمع آوري داده ها ، تجزيه و تحليل و بكارگيري اطلاعات كه منجر به قضاوت ها و يا توصيه هاي ناظر به كيفيت مي شود .وقتي كه ارزشيابي توسط افراد درون سيستم صورت گيرد يعني كاركنان يك واحد به شكلي عملي و سيستماتيك به ارزشيابي بپردازند ارزشيابي دروني كه گام نخست اين فرايند است شكل مي گيرد.

ارزشيابي دروني به دلايل ذيل يك روند مهم در ارزشيابي است:

1-ارزشيابي دروني يك گام ضروري است زيرا فقط متخصصان دخيل در واحد، آگاهي تفصيلي از فعاليت ها و عملكردخود دارند.

2-دست اندركاران درون سيستم تغييرات ضروري براي بهبود مداوم را انجام خواهند داد.

3-ارزشيابي دروني حس مالكيت در روند ارزشيابي براي دست اندكاران ايجاد كرده و آنها ارزشيابي را سهيم در كيفيت فعاليت هاي خود احساس مي كنند.

4-ايجاد ديد تازه در افراد درون سيستم از فعاليت هايشان.

5-به اجرا در آوردن موارد مهم در بهبود كيفيت

مراحل انجام ارزشيابي دروني:

معرفي ارزشيابي دروني

تشكيل كميته ارزشيابي دروني

تدوين و تصريح رسالت و اهداف آموزشي برنامه

تعيين حوزه‌هاي ارزشيابي و ملاك‌هاي هر يك از آنها

1: رسالت و اهداف

2: برنامه آموزشي دوره

3: هيئت علمي

4: منابع آموزشي و پژوهشي

5: مديريت عالي و اجرايي

6: دانشجو

7: ارزشيابي

تعيين و تدوين وضعيت مطلوب متناسب با هر يك از ملاك‌ها

تعيين روشهاي جمع‌آوري داده‌ها و تدوين ابزار

جمع‌آوري ، تحليل و تفسير داده‌ها

تهية گزارش مقدماتي و بحث پيرامون داده‌ها

پيشنهادها و پيگيري نتايج

1394/08/18
Powered by DorsaPortal