دانشکده بین الملل رامسر
۱۴۰۰ شنبه ۱ آبان
br ENGLISH
تحليل آزمون

« استانداردسازي آزمونها »

هر آزموني لازم است داراي روايي مناسبي باشد.

روايي يك سوال در حيطه هاي مختلفي قابل بررسي مي باشد، شامل:

روايي محتوايي(Content Validity)

روايي ساختار(Construct Validity)

روايي پيشگويي كننده (Predictive Validity)

روايي ظاهري (Face Validity)

*روايي محتوايي(Content Validity):

1- بررسي موضوعات درسي بر اساس درجه ضرورت:
Must Learn
: هفتاد تا هشتاد درصد

: بيست درصد Better Learn

: پنج درصد Nice to learn

2- بررسي از نظر چگونگي روند تفكر در ارائه پاسخ :
:Level (taxonomy) I
سوالي كه تنها بر مبناي حافظه باشد.
: Level (taxonomy) II
وقتي ذهن خود را با انجام يك فرآيند به پاسخ ميرسد.
: Level (taxonomy)III
وقتي ذهن با انجام دو مرحله فرآيند به پاسخ مي رسد.

*روايي ساختار(Construct Validity):

برخي از آيتم هاي چك ليست ميلمن جهت سوالات چهارگزينه اي :
-
بخش اعظم اطلاعات در ساقه سوال گنجانده 2شود.

- سوال يك هدف اختصاصي يادگيري را مورد ارزيابي قرار دهد.
- لغات استفاده شده در ساقه يا گزينه ها، شفاف و مستقيم بيان شود.

- از كاربرد گزينه منفي براي ساقه سوال خودداري شود.

- از كاربرد گزينه هايي نظير " همه موارد" ، "هيچكدام" و گزينه هاي تركيبي خودادري شود.
-
از كاربرد گزينه هاي متضاد يكيديگر، خودداري شود.

- از افعال مثبت در ساقه سوال استفاده شود.

- هر سوال مستقل از سوالات ديگرباشد.

- گزينه ها از نظر طول ، ساختار لغوي و سبك نگارش همسنگ باشند.

- تا حد امكان از كاربرد عبارتهاي تكراري در گزينه هاي خودداري شود.
-
كلمات بكار رفته در ساقه و يا گزينه ها از نظر املايي صحيح باشد.

- بطور مشخص يك گزينه صحيح باشد.
-
گزينه ها به طور عمودي ليست شود.

- ساقه سوال و گزينه ها مثبت باشند.

1394/08/18
Powered by DorsaPortal