دانشکده بین الملل رامسر
۱۴۰۰ شنبه ۱ آبان
br ENGLISH
فرايند ارزشيابي

فرايند ارزشيابي :

فرآيند ارزشيابي اساتيد توسط فراگير

1.اعلام تاريخ ارزشيابي به دانشجويان ازطريق رابطين در كلاسها و توسط SMS

2.مراجعه به سايت جهت انجام ارزشيابي

3.تكميل فرم توسط دانشجويان در بازه زماني اعلام شده

4.مراجعه رابط ارزشيابي به دانشكده در صورت بروز مشكل

5.كنترل مرتب و روزانه و اعلام اسامي دانشجوياني كه شركت نكرده اند و رفع اشكالات احتمالي پس از ارزشيابي

6.ارائه فيدبك به واحدهاي مربوطه و اساتيد

فرآيند ارزشيابي اساتيد توسط همكار

1.تعريف گروهها و افراد هر گروه در سايت ارزشيابي

2. تعيين زمان ارزشيلبي همكار از همكار

3. اطلاع رساني به اعضاي هيئت علمي جهت انجام ارزشيابي همكاران

4. ورود اعضاي هيئت علمي به سايت و تكميل فرم (در زمان تعريف شده)

5. تعيين زمان ارائه نتايج ارزشيابي به همكاران

6. ورود اعضاء جهت اطلاع از نتايج ارزشيابي در زمان تعيين شده

1394/08/18
Powered by DorsaPortal