دانشکده بین الملل رامسر
۱۴۰۰ سه شنبه ۴ آبان
br ENGLISH
نكات قابل توجه در زمان تايپ سوالات

نكات قابل توجه در زمان تايپ سوالات:

- متن سوال از فونت B Nazanin و اندازه 14 استفاده شود و گزينه ها از فونت B Nazanin و فونت 12 استفاده شود.

- فاصله بين خطوط 1.5 سانت باشد.

- بين هريك از سوالات يك فاصله خالي وجود داشته باشد.

- ابتداي برگه ازمون با سوال آغاز گردد و انتهاي برگه ازمون به گزينه ها ختم گردد. گسيختگي بين تنه سوال و گزينه نبايستي وجود داشته باشد(متن سوال در يك صفحه و گزينه در صفحه ديگر وجود نداشته باشد).

- شماره صفحه در پايين صفحه سمت چپ قرار گيرد.

- از Bold كردن سوالات و گزينه ها شديدا خودداري شود.

- وضوح تصاوير در سوالات از اهميت زيادي برخوردار مي باشد طراح بايستي مطلع باشد كه وضوح تصوصر حين تكثير از بين نررود بنابراين تصاوير با وضوح مشخص و دقيق باشد.

- گزينه هاي فارسي از سمت راست به چپ و گزينه هاي انگليسي از چپ به راست نگاشته شوند.

- متن سوالات انگليسي از سمت چپ به راست و در مورد متون فارسي بالعكس.

1394/08/18
Powered by DorsaPortal