دانشکده بین الملل رامسر
۱۴۰۰ شنبه ۱ آبان
br ENGLISH
نحوه ارائه مستندات دانش پژوهي براي كسب امتياز
 

نحوه ارائه مستندات دانش پژوهي براي كسب امتياز

1- فرد متقاضي بايد مستندات و مدارك لازم در خصوص دانش پژوهي را در قالب فرم ثبت دانش پژوهي كه بصورت فايل word در وب سايت مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي دانشگاه است تكميل و از طريق دانشكده به مديريت مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي دانشگاه ارسال شود.

2- ضرروي است در فرم مذكور مدير گروه و مدير دفتر توسعه آموزش يا معاون آموزشي دانشكده امضاء و تاييد نمايند.

3- جزئيات فعاليت نوآورانه در فرم مذكوري بطور كامل وجود داشته باشد بطوريكه ساير اعضاي جامعه آموزش علوم پزشكي آنرا اجرا و تكرار كنند.

4- در مستندات ارائه شده شواهدي مبني براجراي فعاليت مذكور و باز خورد نتايج (ارائه در مجلات معتبر، خلاصه مقاله در كنگره ها، وب سايت ها) و برگزاري كارگاه هاي آموزشي و ايراد سخنراني در سطح وسيع (گروه، دانشكده و دانشگاه) وجود داشته باشد.

5- EDC موظف است پس از دريافت فرم مستندات دانش پژوهي، توسط كارشناس دانش پژوهي بررسي اوليه شود و درصورت اشكالات به اطلاع هيات علمي جهت اصلاح برساند.

6- فعاليت دانش پژوهي در كميته دانش پژوهي بر اساس مستندات مربوطه بررسي مي شود و امتياز مربوطه را براي هيات علمي گواهي نمايد و يا اينكه اصلاحات لازم را به هيات علمي اطلاع داده مي شود.

7- ارزيابي بر اساس اصول علمي ارزيابي دانش پژوهي در محورهاي ذيل صورت مي گيرد:

- وجود هدف مشخص

- بررسي سوابق اجراي فعاليت

- استفاده از روش مناسب

- ارائه نتايج مهم

- معرفي موثر فعاليت/برنامه

- برخورد نقادانه با نحوه انجام فعاليت

در صورت عدم تحقق معيارهاي پنچم و ششم معيارهاي گلاسيك (معيارهاي فوق)، امتياز هر فعاليت حداكثر تا 70% امتيازات مكتسبه دانش پژوهي وزارت بهداشت قابل محاسبه خواهد بود.

1394/08/18
Powered by DorsaPortal