دانشکده بین الملل رامسر
۱۴۰۰ شنبه ۱ آبان
br ENGLISH
برنامه آموزشی ورودی 96 و بعدازآن

برنامه های آموزشی دانشجویان ورودی 1396 و پس از آن رشته داروسازی

چیدمان واحد درسی ترم 1

چیدمان واحد درسی ترم 2

ردیف

عناوین دروس

پیش نیاز

واحد

ردیف

عناوین دروس

پیش نیاز

واحد

1

ادبیات فارسی

-

3

1

تربیت بدنی 1

-

1

2

زبان انگلیسی عمومی

-

3

2

اندیشه اسلامی 2

اندیشه اسلامی 1

2

3

اندیشه اسلامی 1

-

2

3

اخلاق اسلامی

-

2

4

فیزیک در داروسازی نظری

-

2

4

ریاضیات و محاسبات در داروسازی

-

2

5

کمک های اولیه

-

1

5

شیمی تجزیه نظری

شیمی عمومی

2

6

شیمی عمومی نظری

-

3

6

شیمی تجزیه عملی

شیمی عمومی نظری و عملی همزمان با شیمی تجزیه نظری

1

7

شیمی عمومی عملی

-

1

7

شیمی آلی 1 نظری

شیمی عمومی نظری

3

8

بیولوژی مولکولی و ژنتیک

-

2

8

شیمی آلی 1 عملی

شیمی عمومی نظری و عملی همزمان با شیمی آلی 1 نظری

1

9

تشریح نظری و عملی

-

1.5

9

فیزیولوژی 1

بیولوژی مولکولی و ژنتیک تشریح نظری و عملی

4

10

بافت شناسی نظری و عملی

-

1.5

10

اخلاق و قوانین در داروسازی

-

2

جمع واحد

20

جمع واحد

20

برنامه های آموزشی دانشجویان ورودی 1396 و پس از آن رشته داروسازی

چیدمان واحد درسی ترم 3

چیدمان واحد درسی ترم 4

ردیف

عناوین دروس

پیش نیاز

واحد

ردیف

عناوین دروس

پیش نیاز

واحد

1

تفسیر موضوعی

-

2

1

گیاهان دارویی نظری

-

2

2

شیمی آلی 2 نظری

شیمی آلی 1 نظری

3

2

گیاهان دارویی عملی

گیاهان دارویی نظری یا همزمان با آن

1

3

شیمی آلی 2 عملی

شیمی آلی 1 نظری و عملی همزمان با شیمی آلی 2 نظری

1

3

تاریخ امامت

-

2

4

بیوشیمی پایه نظری

شیمی آلی 1 نظری بیولوژی مولکولی و ژنتیک

3

4

انگل و قارچ شناسی نظری

بیولوژی مولکولی و ژنتیک

3

5

بیوشیمی پایه عملی

شیمی آلی 1 نظری و عملی بیولوژی مولکولی و ژنتیک - همزمان با بیوشیمی پایه نظری

1

5

انگل و قارچ شناسی عملی

بیولوژی مولکولی و ژنتیک همزمان با انگل و قارچ شناسی نظری

1

6

فیزیولوژی 2 نظری

فیزیولوژی 1

4

6

ایمنی شناسی نظری

میکروب شناسی نظری همزمان با انگل و قارچ شناسی نظری

3

7

فیزیولوژی 2 عملی

فیزیولوژی 1 همزمان با فیزیولوژی 2 نظری

1

7

ایمنی شناسی عملی

میکروب شناسی نظری همزمان با ایمنی شناسی نظری

1

8

میکروب شناسی نظری

بیولوژی مولکولی و ژنتیک

3

8

بیوشیمی بالینی

بیوشیمی پایه نظری

2

9

میکروب شناسی عملی

بیولوژی مولکولی و ژنتیک همزمان با میکروب شناسی نظری

1

9

داروشناسی 1

بیوشیمی پایه نظری فیزیولوژی 2 یا همزمان با آن

3

10

ویروس شناسی

همزمان با میکروب شناسی نظری

1

10

فارماسیوتیکس 1 نظری

-

2

جمع واحد

20

جمع واحد

20

برنامه های آموزشی دانشجویان ورودی 1396 و پس از آن رشته داروسازی

چیدمان واحد درسی ترم 5

چیدمان واحد درسی ترم 6

ردیف

عناوین دروس

پیش نیاز

واحد

ردیف

عناوین دروس

پیش نیاز

واحد

1

داروشناسی 2

داروشناسی 1

3

1

فیزیکال فارماسی 2

فیزیکال فارماسی 1

2

2

فیزیکال فارماسی 1

ریاضیات و محاسبات در داروسازی فارماسیوتیکس 1

2

2

شیمی دارویی 1

شیمی آلی 1 و 2 نظری داروشناسی 1

3

3

فارماسیوتیکس 2 نظری

فارماسیوتیکس 1 نظری

3

3

روش های آنالیز دستگاهی 2 نظری

روش های آنالیز دستگاهی 1 نظری

2

4

فارماسیوتیکس 2 عملی

فارماسیوتیکس 1 فارماسیوتیکس 2 نظری یا همزمان با آن

1

4

روش های آنالیز دستگاهی 2 عملی

شیمی تجزیه نظری و عملی شیمی آلی 2 نظری و عملی روش های آنالیز دستگاهی 2 نظری یا همزمان با آن

1

5

ملزومات و تجهیزات پزشکی

فیزیولوژی 1 و 2 نظری کمک های اولیه

2

5

داروشناسی 3 نظری

داروشناسی 2 یا همزمان

2

6

روش های آنالیز دستگاهی 1 نظری

شیمی تجزیه نظری شیمی آلی 2

3

6

داروشناسی 3 عملی

داروشناسی 3 نظری یا همزمان

1

7

زبان تخصصی در داروسازی

زبان عمومی

3

7

فارماسیوتیکس 3 نظری

فارماسیوتیکس 1 نظری

3

8

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی

-

2

8

فارماسیوتیکس 3 عملی

فارماسیوتیکس 1 نظری فارماسیوتیکس 3 نظری یا همزمان

1

9

تربیت بدنی 2

تربیت بدنی 1

1

9

دارو درمان بیماری ها 1

داروشناسی 3 نظری یا همزمان

3

10

فراورده های بیولوژیک

فارماسیوتیکس 1 نظری ایمنی شناسی نظری

2

جمع واحد

20

جمع واحد

20

برنامه های آموزشی دانشجویان ورودی 1396 و پس از آن رشته داروسازی

چیدمان واحد درسی ترم 7

چیدمان واحد درسی ترم 8

ردیف

عناوین دروس

پیش نیاز

واحد

ردیف

عناوین دروس

پیش نیاز

واحد

1

فارماکوگنوزی 1 نظری

گیاهان دارویی نظری

2

1

فارماکوگنوزی 2 نظری

فارماکوگنوزی 1 نظری

3

2

فارماکوگنوزی 1 عملی

فارماکوگنوزی 1 نظری یا همزمان با آن

1

2

فارماکوگنوزی 2 عملی

فارماکوگنوزی 2 نظری یا همزمان با آن

1

3

شیمی دارویی 2

شیمی دارویی 1

3

3

شیمی دارویی 3

شیمی دارویی 1

3

4

سم شناسی نظری

داروشناسی 3

2

4

دارودرمانی بیماریها3

دارو درمانی بیماری ها 1

3

5

فارماسیوتیکس 4 نظری

فارماسیوتیکس 1 نظری

2

5

سم شناسی عملی

داروشناسی 3 عملی سم شناسی نظری یا همزمان با آن

2

6

فارماسیوتیکس 4 عملی

فارماسیوتیکس 1 نظری - فارماسیوتیکس 4 نظری یا همزمان با آن

1

6

کنترل مسمومیت

سم شناسی نظری داروشناسی 3 نظری کمک های اولیه

2

7

دارو درمانی بیماری ها 2

دارو درمانی بیماری ها 1 یا همزمان با آن

3

7

کنترل فیزیکوشیمیایی داروها نظری

شیمی تجزیه نظری روش های آنالیز دستگاهی 1 و 2 نظری فارماسیوتیکس 1 تا 4 نظری

2

8

بیوتکنولوژی دارویی

بیولوژی مولکولی و ژنتیک میکروب شناسی نظری

3

8

کنترل فیزیکوشیمیایی داروها عملی

شیمی تجزیه نظری و عملی روش های آنالیز دستگاهی 1 و 2 نظری روش های آنالیز دستگاهی 2 عملی فارماسیوتیکس 1 تا 4 نظری و عملی کنترل فیزیکوشیمیایی داروها نظری یا همزمان با آن

1

9

کارآموزی داروخانه شهری

دارو درمانی بیماری ها 1

2

9

کارآموزی در عرصه داروخانه شهری 1

کارآموزی داروخانه شهری دارودرمان بیماری ها 3 یا همزمان با آن

3

10

کشت سلولی

بیولوژی مولکولی و ژنتیک

1

جمع واحد

20

جمع واحد

20

برنامه های آموزشی دانشجویان ورودی 1396 و پس از آن رشته داروسازی

چیدمان واحد درسی ترم 9

چیدمان واحد درسی ترم 10

ردیف

عناوین دروس

پیش نیاز

واحد

ردیف

عناوین دروس

پیش نیاز

واحد

1

اصول خدمات بهداشتی

-

1

1

دانش خانواده و جمعیت

-

2

2

دارودرمانی بیماریها 4

دارودرمانی بیماریها 1

2

2

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

-

2

3

بیوفارماسی و فارماکوکنتیک

ریاضیات فارماسیوتیکس مقدمات نظری داروشناسی 1 نظری

3

3

فرآورده های آرایشی و بهداشتی

فارماسیوتیکس 3 و 4 نظری

2

4

پایان نامه 1

گذراندن حداقل 140 واحد و ارائه گواهی شرکت در کارگاه روش تحقیق و ایمنی شیمیایی و زیستی

2

4

اقتصاد در داروسازی

ریاضیات

2

5

کارآموزی در عرصه داروخانه شهری 2

کارآموزی در عرصه داروخانه شهری 1 یا همزمان با آن

3

5

مواد خوراکی و مکمل های تغذیه ای و دارویی

بیوشیمی پایه نظری شیمی تجزیه نظری

2

6

کنترل میکروبی داروها نظری

میکروب شناسی نظری فارماسیوتیکس 1 تا 4 نظری

2

6

داروسازی و طب سنتی

فارماکوگنوزی 1 و 2 نظری فارماسیوتیکس 1 تا 4 نظری سم شناسی نظری داروشناسی 1 نظری کنترل مسمومیت

2

7

کنترل میکروبی داروها عملی

میکروب شناسی نظری و عملی فارماسیوتیکس 1 تا 4 نظری و عملی کنترل میکروبی داروها نظری یا همزمان با آن

1

7

آمار حیاتی و کار با بسته های آماری

ریاضیات

2

8

کارآموزی داروسازی بیمارستانی

داروسازی بیمارستانی نظری یا همزمان با آن

1

8

کارآموزی مقدماتی صنعت

فارماسیوتیکس 1 تا 5 نظری و عملی کنترل میکروبی داروها نظری و عملی کنترل فیزیکوشیمیایی داروها نظری و عملی

2

9

داروسازی بیمارستانی نظری

دارودرمان بیماری ها 4 یا همزمان با آن

1

9

مبانی کنترل و تضمین کیفیت در داروسازی

فارماسیوتیکس 1 تا 5 نظری کنترل فیزیکوشیمیایی داروها نظری

2

10

فارماکوسیوتیکس 5 نظری

فارماسیوتیکس 1 تا 4 نظری

2

10

پایان نامه 2

پایان نامه 1

2

11

فارماکوسیوتیکس 5 عملی

فارماسیوتیکس 1 تا 4 نظری فارماسیوتیکس 2 و 3 عملی - فارماسیوتیکس 5 نظری یا همزمان با آن

1

12

رژیم های درمانی

فیزیولوژی 2 نظری داروشناسی 3 نظری دارودرمانی بیماریها1

1

جمع واحد

20

جمع واحد

20

برنامه های آموزشی دانشجویان ورودی 1396 و پس از آن رشته داروسازی

چیدمان واحد درسی ترم 11

ردیف

عناوین دروس

پیش نیاز

واحد

1

مدیریت در داروسازی

اقتصاد در داروسازی یا همزمان با آن

2

2

کارآموزی داروسازی بالینی / کاآموزی در عرصه داروخانه شهری 3 / کارآموزی در عرصه صنایع دارویی

کارآموزی داروسازی بیمارستانی جهت درس کارآموزی داروسازی بالینی، کارآموزی در عرصه داروخانه شهری 2 جهت کارآموزی در عرصه داروخانه شهری 3، کارآموزی مقدماتی صنعت یا همزمان با آن جهت کارآموزی در عرصه صنایع دارویی

2

3

پایان نامه 3

پایان نامه 1

4

4

دروس اختیاری

-

2

5

دروس اختیاری

-

2

جمع واحد

12

1399/09/24
Powered by DorsaPortal